Home > การนำส่งรูปภาพ

การนำส่งรูปภาพ

หากท่านใดประสงค์จะนำรูปเข้าร่วมโครงการนี้ หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
ถนนพญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-4817
โทรสาร: 02-218-4818
อีเมล์: libsci_cu@hotmail.com

หลักเกณฑ์การนำส่งรูปภาพ

ในการพิจารณานำรูปภาพเข้าคลังดิจิทัลอักษรศาสตร์บรมราชกุมารี มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

เกณฑ์ด้านเนื้อหา

 1. เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ พระรูปถ่าย พระรูปของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระหว่างที่ทรงศึกษาหรือทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ในกรณีที่มิใช่เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ ภาพดังกล่าวจะต้องเป็นภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับคณะอักษรศาสร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ภาพต้นไม้ทรงปลูก ภาพของใช้ส่วนพระองค์ เป็นต้น

เกณฑ์ด้านเทคนิค

 

 1. รูปภาพที่นำส่งอาจอยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล หรือรูปภาพต้นฉบับที่อยู่ในรูปกระดาษหรือแผ่นฟิล์ม อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ภาพดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงสุด ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าคุณภาพของไฟล์ดิจิทัลได้มาตรฐานหรือไม่ คณะผู้จัดทำอาจติดต่อขอภาพต้นฉบับเพื่อนำมาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลอีกครั้ง
 2. รูปภาพที่อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ใช้นามสกุลไฟล์ดังต่อไปนี้ .jpg, .png, .gif, .tif, .bmp 
  • ไม่จำกัดขนาดไฟล์
 3. คุณลักษณะของภาพต้นฉบับในรูปกระดาษที่สามารถนำเข้าได้ มีลักษณะดังต่อไปนี้
  • มีความชัดเจน สามารถระบุตัวบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ที่เป็นจุดสนใจหลักของภาพได้ชัดเจน

 

เกณฑ์ด้านข้อมูล

 1. ปรากฏชื่อ นามสกุลของผู้นำส่งให้ชัดเจน 
 2. หากเป็นไปได้ กรุณาระบุบุคคลที่อยู่ในภาพ พร้อมกับเวลา และสถานที่ที่ถ่ายมาพร้อมกับรูปภาพ