อักษรศาสตรบรมราชกุมารี

สืบค้นด้วยแบบสอบถามประเภทนี้สืบค้นเฉพาะระเบียนข้อมูลประเภทเหล่านี

รายการ
แฟ้มข้อมูล
คอลเลกชัน

การสืบค้นขั้นสูง (เฉพาะรายการเท่านั้น)

กิจกรรมรับน้องใหม่

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมรับน้องใหม่

หัวเรื่อง

นิสิตใหม่
นิสิตชั้นปีที่ 1
นิสิตอักษรศาสตร์
ปริญญาตรี
นิสิต -- นันทนาการ

คำบรรยาย

ในปี พ.ศ. 2516 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องในฐานะนิสิตใหม่ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เผยแพร่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิ

จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

รูปแบบ

Image

ประเภท

image/jpeg

ความครอบคลุม

1973

Collection Tree

  • กิจกรรมรับน้องใหม่
ขับเคลื่อนโดย omeka | ตัวอักษร บุญฟอนต์